20 października APPLiA wraz z 11 innymi organizacjami branżowymi podpisała list wzywający prawodawców UE do przemyślenia proponowanej rewizji dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (Product Liability Directive).

Europejscy konsumenci mogą domagać się odszkodowania za szkody spowodowane przez wadliwe produkty. Od 1985 r. przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt mają na celu utrzymanie równowagi między interesami konsumentów i producentów.

Podstawą obecnej dyrektywy i europejskiego systemu sądownictwa cywilnego jest udowodnienie szkody przez powoda. Wprowadzenie licznych wyjątków od tej koncepcji może prowadzić do odwrócenia ciężaru dowodu i zwiększenia liczby sporów sądowych oraz potencjalnie nieuzasadnionych roszczeń.

Zmiany w systemie odpowiedzialności za produkt nie powinny być wprowadzane ani kosztem innowacji, ani skutecznego, sprawiedliwego i pewnego pod względem prawnym funkcjonowania europejskiego systemu sądownictwa cywilnego.