W związku z realizowanym projektem pn „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja, przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Partnera Projektu – APPLiA Polska; kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej wskazane zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 2 – grafik ilustracji w podręczniku technika AGD

Data publikacji: 29.09.2020 r.

Przedmiot zamówienia i dzieło polegające na przygotowaniu:

  • Cześć 1: 50 grafik statycznych 2D, w tym 20 animacji z wykonanych 50 grafik
  • Część 2: 15 grafik statycznych 3D, w tym 5 animacji z wykonanych 15 grafik

Grafiki będą dotyczyły zobrazowania budowy i funkcjonowania urządzeń AGD, autorzy podręcznika będą przygotowywali założenia dla każdej grafiki.

Czas realizacji zamówienia: zgodnie ze zleceniami składanymi przez autorów podręcznika, do 14 dni roboczych na każde zlecenie z uwzględnieniem konsultacji z autorem. Ostateczny termin dostarczenia dzieła to 15 listopada 2020 r.

Oferujemy współpracę w formie umowy o dzieło.

Prosimy o przesłanie oferty z ceną dzieła brutto, osobno dla części dzieła dotyczącego grafik i animacji 2D oraz osobno dla części dzieła dotyczącego grafik i animacji 3D, ceną jednostkową brutto pojedynczą grafikę 2D, 3D oraz animację oraz wybrane przykłady własnej grafiki 2D grafiki 3D oraz animacji 3D, do 15 X 2020 na adres emial: radoslaw.maj@applia.pl.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia tylko w zakresie jednej części dzieła.

Osoba do kontaktu: Radosław Maj, Project Manager w APPLiA Polska, tel. 22 668 84 95.

Oferta jest kierowana do osób fizycznych (umowa zlecenie lub samozatrudnienie).

O wyborze oferty decyduje cena oraz ocena jakościowa na podstawie przekazanych przykładowych  grafik 2D oraz 3D.

Zapytanie ofertowe nr 1 – osoba do komunikacji w projekcie

Data publikacji: 23.09.2020 r.

Zadania:

  • Promocja branży AGD oraz zawodu technik AGD wśród młodzieży szkół podstawowych (7,8 klasa) oraz technicznych (szkoła branżowa, technikum)
  • Prowadzenie Fanpage projektu
  • Prowadzenie podstrony internetowej informacyjno-promocyjnej projektu
  • Koordynacja funkcjonowania platformy e-learningowej (12 m-cy, od lutego 2021 do lutego 2022)
  • Wsparcie biura projektowego w komunikacji z grupami docelowymi projektu
  • Przygotowanie cyklu 2 artykułów i 2 wywiadów prezentujących problemy i wyzwania rynku serwisów oraz możliwości współpracy przedsiębiorców w tym zakresie (opracowanie tekstów)

Okres współpracy: październik 2020 – luty 2022, 17 m-cy.

Prosimy o przesłanie oferty z ceną usługi brutto do 30 IX 2020 na adres emial: radoslaw.maj@applia.pl.

Osoba do kontaktu: Radosław Maj, Project Manager w APPLiA Polska, tel. 22 668 84 95.

Oferta jest kierowana do osób fizycznych (umowa zlecenie lub samozatrudnienie).

O wyborze oferty decyduje cena, zakres oferowanego wsparcia (liczba postów na Fanpage tygodniowo), deklarowany rezultat dotarcia do zdefiniowanych odbiorców (fanpage), doświadczenie w obsłudze platform e-lerningowych oraz kont fanpage w ostatnich 24 miesiącach.