Przemysł AGD reprezentowany przez Związek Pracodawców AGD – APPLiA wspólnie z kilkoma innymi kluczowymi przemysłami zawiązali Forum Rozwoju Przemysłu. Oficjalna inauguracja Forum  będzie miała miejsce 10 marca 2020 roku podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

– Przemysł AGD zatrudnia bezpośrednio i pośrednio ponad 100 tys. osób w Polsce trwale przyczyniając się do rozwoju innowacyjności naszej gospodarki. Założyciele Forum Rozwoju Przemysłu reprezentują wiele gałęzi naszej gospodarki, jednak mamy wspólne cele, a przede wszystkim chęć rozwoju przemysłu w Polsce. W obliczu budowania krajowych i unijnych strategii dla przemysłu niezbędna jest nasza współpraca na tym polu, mówi Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu APPLiA Polska, organizacji reprezentującej przemysł AGD.

Organizacjami partnerskimi Forum zostały: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

Forum Rozwoju Przemysłu to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym. Forum powstało z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) stanowi przestrzeń do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń z komponentem legislacyjno-rzeczniczym.

Głównym celem Forum jest jak najlepsza reprezentacja tak ważnej gałęzi gospodarki jaką jest przemysł, w relacji z administracją państwową, jak i europejską. Koncepcja stworzenia tak przekrojowej formuły współpracy jest efektem doświadczeń Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z ostatnich paru lat. Z wielu źródeł, włączając w to wyraźny głos przedstawicieli administracji publicznej, słyszymy iż brakuje jednego, silnego głosu przemysłu. Forum

Forum Rozwoju Przemysłu ma dać szansę na zbudowanie wspólnego, mocnego głosu różnym sektorom przemysłu.

Najważniejszymi celami FRP są:

  1. reprezentowanie interesów swoich Partnerów wobec organów władzy i administracji publicznej, organów UE, instytucji i organizacji społecznych,
  2. tworzenie płaszczyzny dyskusji, uzgadniania i prezentowania wspólnych działań i stanowisk w sprawach z obszaru krajowych i unijnych regulacji dotyczących przemysłu oraz zagadnień jego rozwoju,
  3. upowszechnianie wiedzy o przemyśle w Polsce, budowanie jego pozytywnego wizerunku oraz jego roli dla gospodarki, informowanie o jego problemach, koniecznych rozwiązaniach i skutkach poszczególnych działań regulacyjnych.

Partnerzy Forum Rozwoju Przemysłu, podlegając tożsamym światowym trendom, a także mając przed sobą podobne wyzwania regulacyjne oraz świadomość społecznej i gospodarczej odpowiedzialności, pragną zbudować stabilną współpracę pomiędzy administracją państwową a przedstawicielami polskiego przemysłu.

Organizacjom partnerskim Forum zależy na intensyfikacji prac w zakresie dynamicznego rozwoju polskiego przemysłu, by Polska mogła skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych i by tak istotna gałąź gospodarki była właściwie chroniona.