Informacje o projekcie

W Polsce zawód technika napraw AGD jest zagrożony z uwagi na brak osób do zastąpienia starzejącej się kadry.

Według szacunków APPLiA Polska serwisy naprawiające w Polsce to w 90% małe i mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają łącznie ok. 1,9 tys. techników AGD. Dodatkowo ok. 200 techników zatrudniają producenci AGD w swoich własnych serwisach fabrycznych. Jak wykazują badania APPLiA Polska z ostatnich lat – 80% właścicieli punktów serwisowych jako największe wyzwanie wskazuje brak odpowiednich specjalistów na rynku pracy oraz starzejącą się kadrę. Ponad 30% zatrudnionych techników ma 50 i więcej lat. Niezbędne jest podjęcie działań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania branży napraw urządzeń.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy APPLiA Polska w partnerstwie z Instytutem Rynku Elektronicznego przygotowała „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”. Projekt został najwyżej oceniony w konkursie oraz uzyskał finansowanie w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).

Realizowany w latach 2020-2022 projekt ma przyczynić się do zmiany postrzegania zawodu jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie. Drugim celem jest bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie.

Projekt zakłada, przy wykorzystaniu doświadczenia obu partnerów projekt, opracowanie podręcznika z kursem on-line, którego zadaniem będzie ukierunkowanie oraz rozwinięcie dodatkowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia wykonywania zawodu technika AGD. Pilotażowy kurs zostanie przeprowadzony we współpracy z kilkoma szkołami branż. (odpowiedzialność IRE) oraz serwisami AGD z całej Polski.

Czas trwania projektu: 2 lata – marzec 2020- marzec 2022.

Partnerstwo w projekcie

Beneficjent – IRE – Instytut Rynku Elektornicznego

Partner – APPLiA Polska

IRE i APPLiA Polska współpracują ze sobą od kilkunastu lat. IRE ze swojej strony wnosi do partnerstwa wiedzę z zakresu realizowania i rozliczania projektów finansowanych z dotacji unijnych i państwowych (w tym w szczególności z funduszy norweskich z poprzedniej perspektywy) oraz wiedzę i znajomość sektora edukacyjnego, a w szczególności kontakty z wieloma szkołami technicznymi w całej Polsce, z którymi realizuje od kilkunastu lat projekty dofinansowywane z funduszy europejskich. APPLiA Polska natomiast reprezentuje branżę AGD w Polsce – zarówno producentów, importerów jak i serwisy AGD. Jest także aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego, m.in. w zakresie szkolnictwa zawodowego i olbrzymich braków kadr pracowniczych w branży.