Od dzisiaj, czyli 18 czerwca wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1790). Przede wszystkim ustawa zmieni swoją nazwę na „Ustawa o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią”. Jest to jedna z kilku zmian wynikających z nowelizacji Ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustawa w dniu 4 czerwca.

Głównym jednak celem zmiany przepisów jest dostosowanie porządku prawnego w Polsce do zmiany w unijnym systemie etykietowania w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. Przedmiotowe Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio, lecz w celu zapewnienia ciągłości stosowania przepisów dotyczących nadzoru rynku, za niezbędne uznano wprowadzenie zmian w przepisach krajowych.

Od 18 czerwca podmioty dostarczające lub sprzedające urządzenia powinni szukać swoich obowiązków tylko w Rozporządzeniu ramowym 2017/1369 oraz przyjmowanych na jego podstawie stosowanych Rozporządzeniach Delegowanych Komisji Europejskiej. Kilka z nich, dotyczących chłodziarek, pralek, pralko-suszarek, zmywarek, oświetlenia oraz telewizorów wejdzie w życie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Ustawa o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią sama w sobie nie zawiera już zapisów o obowiązkach, czy nawet definicjach. Określa w zasadzie głównie system kontroli oraz kar za niespełnienie wymogów zapisanych w Rozporządzeniu lub aktach delegowanych.

Rozporządzenie ramowe wprowadza dwie kluczowe zmiany – nową procedurę wprowadzania i zmiany skali etykiet oraz bazę danych o modeli z etykietami energetycznymi, tzw. EPREL (European product database for energy labelling).

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw