TEMATY

Kontakt z żywnością FCM

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM) to wszelkie materiały lub wyroby wykonane z plastiku, papieru, tektury lub innych materiałów, które wchodzą w kontakt z gorącą lub zimną żywnością oraz płynami. Pojęcie to obejmuje opakowania żywności oraz naczynia kuchenne i zastawę stołową, jak np. talerze, kubki, sztućce, garnki, a także artykuły codziennego użytku wykorzystywane do przygotowania i podawania żywności.

Prawo Unii Europejskiej wymaga, aby wszystkie materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością były bezpieczne i nie wpływały na bezpieczeństwo żywności, a także nie zmieniały jej smaku i zapachu. W przypadku tworzyw sztucznych wszystkie substancje stosowane do produkcji końcowego wyrobu muszą zostać poddane ocenie pod kątem ich bezpieczeństwa oraz być dopuszczone do stosowania w FCM z tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu w UE. Wymogi te zawarte zostały w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004.

Zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia, FCM wytwarzane mają być zgodnie z dobrymi praktykami wytwarzania. Procedury te opisane zostały w rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006, które nakłada na producentów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obowiązek:

  • odpowiedniej organizacji zakładu i posiadania przez personel wiedzy nt. krytycznych etapów produkcji;
  • wdrożenia udokumentowanego systemu zapewnienia jakości i systemu kontroli jakości w zakładzie;
  • wyboru odpowiednich materiałów wyjściowych do procesu produkcji, mając na względzie bezpieczeństwo i obojętność wyrobów końcowych.

Ponadto informacje o składzie FCM muszą być przekazywane w łańcuchu dostaw za pośrednictwem Deklaracji zgodności (DoC). Mają one na celu zapewnienie identyfikowalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw, a także potwierdzenie bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Oprócz przepisów ogólnych, część FCM – tj. materiały ceramiczne, folia z celulozy regenerowanej, tworzywa sztuczne oraz aktywne i inteligentne materiały – jest objęta bardziej szczegółowymi przepisami.

tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl

Twitter
LinkedIn