TEMATY

Substancje niebezpieczne w sprzęcie / RHOS

Substancje niebezpieczne w sprzęcie to materiały lub substancje chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ze względu na swoje właściwości fizyczne i/lub charakterystykę chemiczną. W sprzęcie AGD występują one w niewielkich dawkach i przy używaniu urządzeń zgodnie z przeznaczeniem narażenie na te substancje jest bardzo niskie (przykładowo płytka drukowana będąca częścią układu sterującego odkurzacza, która może zawierać szkodliwe związki fenolu, nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą). Ryzyko to znacznie wzrasta w przypadku niewłaściwego składowania lub utylizacji ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego). Szkodliwe substancje mogą dostać się najpierw do gleby, następnie do wód gruntowych, a dalej przyczyniać się do powstania kwaśnych deszczy lub przedostać się do roślin czerpiących z gleby środki odżywcze.

Unia Europejska dąży do ograniczenia lub wyeliminowania części substancji niebezpiecznych w sprzętach elektronicznych. Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu jest dyrektywa RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances), która weszła w życie 3 stycznia 2013 r. Według zapisów tego dokumentu sprzęt elektroniczny wprowadzany do obrotu na terenie UE i EFTA zawiera ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów fenylowych (PBDE).

W załączniku II do dyrektywy określono maksymalne stężenia wspomnianych pierwiastków/substancji w materiale jednorodnym:

Dyrektywa delegowana Komisji UE 2015/863 dodatkowo poszerzyła listę substancji objętych ograniczeniami o ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP), ftalan benzylu butylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP) oraz ftalan diizobutylu (DIBP).

tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl

Twitter
LinkedIn