25 listopada Komisja Europejska opublikowała 4 rozporządzenia w sprawie wymogów ekoprojektu dla silników elektrycznych, ładowarek zewnętrznych, sprzętu spawalniczego oraz transformatorów. Dokumenty chodzą w życie 16 grudnia, jednak ich kluczowe zapisy dotyczące wymogów w terminach późniejszych:

  1. Ładowarki zewnętrzne do 250 W, obsługujące m.in. małe AGD, RTV, Hi-fi, ITC, zabawki i sprzęt sportowy (1 IV 2020 r.)
  2. Silniki elektryczne (1 VII 2021 r., 1 VII 2023 r.)
  3. Transformatory (po 1 kVA / 50 Hz) (1 VII 2021 r.)
  4. Sprzęt spawalniczy (1 I 2021 r., 1 I 2023 r.)

Silniki elektryczne

Od lipca 2021 r. obecne rozporządzenie Komisji Europejskiej dla silników elektrycznych nr 640/2009 zostanie uchylone i zastąpione rozporządzeniem w sprawie silników elektrycznych i sterowników o zmiennej prędkości (UE) 2019/1781. Oprócz objętych do tej pory zakresem silników indukcyjnych jednobiegowych oraz trójfazowych 50 Hz lub 50/60 Hz przepisy będą dotyczyły także kilku silników indukcyjnych, które wcześniej nie były objęte regulacjami, w tym mniejsze silniki od 120 W do 750 W, większe silniki od 375 kW do 1000 kW oraz silniki 8-biegunowe 60 Hz i silniki jednofazowe (te ostatnie dopiero od lipca 2023 r.).

Poziom wymagań wzrośnie, ponieważ silniki trójfazowe o mocy znamionowej między 0,75 kW a równej lub mniejszej niż 1000 kW muszą osiągnąć poziom IE3 do lipca 2021 r. Silniki o mocy od 75 kW do 200 kW muszą spełniać poziom IE4 od lipca 2024 r.

Rozporządzenie będzie również regulować wydajność napędów o zmiennej prędkości, a obie grupy produktów będą podlegały wymogom informacyjnym, takim jak wydajność w różnych punktach obciążenia, pod względem prędkości i momentu obrotowego.

Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1781 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1781&from=EN

Bardziej wydajne silniki na mocy obecnego rozporządzenia przyniosą do 2020 r. 57 TWh rocznych oszczędności energii w UE. Biorąc pod uwagę ogólny efekt zmienionego rozporządzenia, roczne oszczędności wzrosną do 110 TWh do 2030 r., Co jest równoważne zużyciu energii elektrycznej w Holandii . Oznacza to, że każdego roku uniknie się 40 milionów ton emisji CO2 i że roczny rachunek energetyczny gospodarstw domowych i przemysłu w UE zostanie obniżony o około 20 miliardów euro do 2030 roku.

Ładowarki zewnętrzne

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu obejmuje zewnętrzne zasilacze o mocy wyjściowej maksymalnie 250 W, które są przeznaczone do pracy z elektrycznym i elektronicznym sprzętem domowym i biurowym. Nowe wymogi zaczną obowiązywać od kwietnia 2021 r., a stare rozporządzenie (WE) nr 278/2009 zostanie zastąpione rozporządzeniem (UE) 2019/1782.

Zasady dotyczą zarówno wydajności czynnej, jak i zużycia energii bez obciążenia. Sprawność czynna to średnia wydajność, gdy zasilacz jest podłączony do urządzenia, na przykład laptopa, gdy jest ono używane. Pobór mocy bez obciążenia to energia pobierana, gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka elektrycznego, ale nie jest podłączony do urządzenia.
Przetwornice napięcia, zasilacze bezprzerwowe, ładowarki akumulatorów, halogenowe przetworniki oświetlenia i zewnętrzne zasilacze urządzeń medycznych są wyłączone z tych wymagań.

Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1782 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009

Sprzęt spawalniczy

Wymagania dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie do urządzeń spawalniczych sprzedawanych w UE, które składają się z produktów między przedsiębiorstwami wykorzystywanych w sektorach przemysłu, takich jak budownictwo, energia i transport.

Celem tego rozporządzenia jest ograniczenie wpływu tych produktów na środowisko w sposób zrównoważony dla biznesu i skuteczny dla użytkowników. Powinno to zostać osiągnięte poprzez zaproponowanie ozestawu wymagań dotyczących sprzętu spawalniczego dotyczących obowiązkowych limitów wydajności dla zasilania, a także aspektów związanych z ekonomią cyrkulacji (dostępność części zamiennych i informacje o ilości zastosowanego drutu spawalniczego lub materiału wypełniającego). Obowiązkowe wymogi dotyczące przekazywania informacji dotyczących wydajności, wydajności oraz naprawy i usuwania będą obowiązywać od stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1784 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla sprzętu do spawania na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Transformatory

Przepisy dotyczące ekoprojektu obejmują głównie minimalne poziomy wydajności energetycznej transformatorów o minimalnej mocy znamionowej 1 kVA, które są stosowane w sieciach elektrycznych 50 Hz lub w zastosowaniach przemysłowych.
Pierwotne rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla transformatorów mocy (UE) nr 548/2014 popchnęło rynek transformatorów w UE do produkcji bardziej wydajnych modeli i obniżenia kosztów cyklu życia.
Od listopada 2019 r. pierwotne rozporządzenie jest zmieniane rozporządzeniem (UE) 2019/1783. Niniejsze rozporządzenie wprowadza ukierunkowane ustępstwa od minimalnych wymagań wydajności mających zastosowanie na poziomie 2 od lipca 2021 r.

Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1783 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy