W Bukareszcie w dniach 4-5 czerwca odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia unijnej organizacji ds. standaryzacji, CENELEC. Podczas spotkania Dyrektor Generalny i Członek Zarządu APPLiA, Wojciech Konecki został wybrany na Członka Rady CENELEC na nową kadencję. Rada zarządza działalnością CENELEC i administruje tą organizacją. Ponadto zapewnia prawidłowe wykonanie decyzji podjętych przez Zgromadzenie Ogólne. Rada składa się z Prezesa, trzech wiceprezesów CENELEC (Z urzędu) oraz dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

CENELEC jest europejską organizacją normalizacyjną, która wraz z organizacjami siostrzanymi CEN, Europejskim Komitetem Normalizacyjnym i ETSI, Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych, tworzą tak zwane Europejskie Organizacje Normalizacyjne (ESO) oficjalnie uznane przez Komisję Europejską jako europejska platforma wypracowująca normy europejskie. W Unii Europejskiej tylko normy opracowane przez CEN, CENELEC i ETSI są uznawane za „normy europejskie”. Dlatego CENELEC ściśle współpracuje z CEN i ETSI; współdziałanie w interesie harmonizacji europejskiej, tworzenie zarówno standardów wymaganych przez rynek, jak i zharmonizowanych norm wspierających prawodawstwo europejskie.

CEN, CENELEC, ETSI są organami lustrzanymi odpowiednio dla swoich międzynarodowych odpowiedników, tj. ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) i ITU-T (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, sektor normalizacji telekomunikacji).