1 stycznia 2024 r. Belgia po raz 13. objęła przewodnictwo w Radzie Europejskiej. Poniżej zamieszczamy jej priorytety na najbliższe 6 miesięcy, które wprost odnoszą się do branży AGD:

Rynek wewnętrzny i przemysł

W swoim programie prac Prezydencja belgijska wskazała na potrzebę określenia kondycji jednolitego rynku i wyznaczenie jego kierunku na lata 2024-2029 biorąc pod uwagę wyzwania i możliwości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową. Bruksela postara się zakończyć prace nad dyrektywą ws. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dyrektywą ws. zasad promocji naprawy towarów, a także przedstawi Plan przemysłowy Zielonego Ładu.

Czego oczekujemy?

  • Firmy będą ponosić odpowiedzialność wyłącznie za działania osób, z którymi są bezpośrednio związane i na które mają wpływ. Należy ustanowić różne poziomy odpowiedzialności między dostawcami, z którymi firma ma podpisane umowy, a innymi podmiotami w łańcuchu dostaw.
  • Aby osiągnąć neutralność węglową do 2050 r., konieczny jest przyspieszony rozwój wszystkich technologii dekarbonizacji, w tym tych stosowanych w urządzeniach gospodarstwa domowego.
  • Zasady ekoprojektu muszą być nierozerwalnie powiązane z dostępnością części zamiennych, a przekazywanie konsumentom informacji o bezpieczeństwie napraw traktowane priorytetowo.

Polityka cyfrowa i cybernetyczna

W ciągu najbliższych 6 miesięcy Prezydencja belgijska planuje zakończyć prace nad rozporządzeniem o cyberodporności (Cyber Resilience Act) oraz rozporządzeniem o sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act) na poziomie technicznym. Skupi się ona również na promowaniu wspólnego podejścia do „aktywnej ochrony cybernetycznej” i rewizji polityki cybernetycznej UE.

Czego oczekujemy?

  • Norm europejskich odzwierciedlających rzeczywiste ryzyko dla cyberbezpieczeństwa stwarzanego przez produkt jako całość, wprowadzających wyraźne rozróżnienie między urządzeniami o wysokim i niskim ryzyku dla cyberbezpieczeństwa.
  • Doprecyzowania przepisów rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Według zapisów wstępnej wersji dokumentu, w przypadku braku zharmonizowanych norm dla dyrektywy radiowej (Radio Equipment Directive) sprzęt AGD, który wykorzystuje systemy sztucznej inteligencji jako element bezpieczeństwa, byłby automatycznie klasyfikowany jako urządzenia wysokiego ryzyka.
  • Polityka cybernetyczna Unii Europejskiej powinna być oparta na równowadze bezpieczeństwa i innowacyjności.

Środowisko

W tej dziedzinie Prezydencja belgijska skupi się głównie na zakończeniu prac umożliwiających wdrożenie kluczowych dokumentów dotyczących Zielonego Ładu. Będzie także dążyć do postępów w negocjacjach dotyczących rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) oraz wypracowania ogólnego kierunku dyrektywy w sprawie oświadczeń środowiskowych. Ponadto Bruksela będzie kontynuować wdrażanie Strategii dotyczącej substancji chemicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspierać dyskusję na temat niektórych jej zapisów, głównie dotyczących mikroplastiku oraz substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS). Prezydencja będzie również zachęcać do dyskusji na temat Europejskiej Zielonej Agendy po 2024 r. oraz celów klimatycznych Unii Europejskiej na 2040 r.

Czego oczekujemy?

  • Wyłączenia opakowań dużego AGD spod projektowanego obowiązku opakowań wielokrotnego użycia .
  • Dyrektywa w sprawie oświadczeń środowiskowych (tzw. greenwashing) powinna w sposób wyważony ujmować złożoność administracyjną i rozwój produktu bez hamowania innowacji.
  • Sposób oceny oparty na ryzyku powinien pozostać podstawową zasadą, aby uniknąć hamowania innowacji.