Od 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie w sprawie przeskalowania etykiet energetycznych dla suszarek do ubrań (nr 2023/2534). Kluczowe obowiązki dla dostawców, czyli importerów i producentów to obowiązek załączania nowej i starej etykiety do sprzętu od 1 marca 2025 roku. Kolejna istotna data dotyczy dystrybutorów, którzy od 1 lipca 2025 r. będą musieli eksponować w sklepach tylko nowe etykiety dla tej kategorii produktowej. Nowa regulacją zastąpi stare rozporządzenie nr 392/2012, jednak karta produktu wymagana na podstawie starego rozporządzenia może być udostępniana za pośrednictwem bazy EPREL zamiast w formie drukowanej wraz z produktem.

W nowym rozporządzeniu zapisano także, że najpóźniej do stycznia 2025 r. Komisja UE przedstawi propozycję punktowej ocenę możliwości naprawy suszarek do ubrań wraz z ewentualnym projektem nowej regulacji w tej sprawie. Będzie to pierwsza taka skala dla dużego AGD, obok podobnej skali naprawialności dla odkurzaczy w małym AGD, która jest obecnie w fazie przygotowań przez Komisję UE. Wskaźnik naprawialności będzie prezentowany jako ikona z oznaczeniem klasy od A do D na etykiecie energetycznej w części zawierającej informacje uzupełniające.

Wcześniej, bo 12 grudnia weszło w życie siostrzane rozporządzenie, czyli unijna regulacja w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek (nr 2023/ 2533). Obowiązku względem produktów zaczną obowiązywać producentów i importerów od 1 lipca 2025 r. czyli podobnie jak data zapadalności wymogów w przypadku etykiet energetycznych. Jedną ze zmian jest wycofanie z produkcji nowej klasy „F” z produkcji (Indeks efektywności energetycznej EEI<85). Wprowadzane są także wymogi dotyczące programów, zaostrzane są wymogi dotyczące zużycia energii w trybie czuwania, a także długa lita wymogów informacyjnych. Suszarki dołączają także do grupy produktów dużego AGD z tzw. wymogami zasobooszczędnościowymi, które dotyczą gospodarki obiegu zamkniętego. Główny z nich określa dostępność części zamiennych przez 10 lat od wycofania modelu z produkcji (obowiązek od 1 lipca 2025 r. lub dwa lata po wprowadzeniu do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu). To także maksymalny czas dostawy części zamiennych – 15 dni roboczych, zagwarantowany dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji, czy wymóg aktualizacji oprogramowania komputerowego i oprogramowania układowego przez okres co najmniej 10 lat. Osobno określone są wymagania dotyczące rozebrania na części w celu odzyskania i recyklingu materiałów przy jednoczesnym uniknięciu zanieczyszczeń.

Linki do obu rozporządzeń:

  • Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 2023/2534 z dnia 13 lipca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 392/2012
  • Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 2023/ 2533 dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych, zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) 2023/826 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2012