21 czerwca w Bled na Słowenii odbyło się Walne Zgromadzenie organizacji standaryzacyjnych, CEN-CENELEC. Przyjęty został m.in. Plan Innowacji – dokument adresujący potrzebę oferowania szybkich procesów przekształcania wyników badań w normy oraz potrzebę istotność wsparcia krajowych instytucji normalizacyjnych w procesie tworzenia norm europejskich .

W ramach spotkania odbyły się dyskusje panelowe, na których poruszano m.in.

  • konieczność podnoszenia świadomości w zakresie standaryzacji w społeczności akademickiej poprzez historie sukcesu podobne do MP3;
  • potrzebę opracowywania pakietu informacyjnego „Standardy dla innowacji” dla inkubatorów, przedsiębiorstw typu start-up i inwestorów venture capital;
  • kwestię nawiązywania sojuszy z organizacjami badawczymi i organizacjami transferu technologii;
    ideę stworzenia corocznego europejskiego programu nagród dla naukowców / innowatorów.

W ramach zjazdu odbyła się także sesja Rady Administracyjnej, w której skład wchodzi Wojciech Konecki z APPLiA Polska. Obradowano nad strategią i budżetem CENELEC.

Więcej: https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2018-038.aspx